Skip to main content

Uitleg begrip “bedrijfswoning” in Activiteitenbesluit

28 augustus 2017

Onder de Wabo wordt de vraag of sprake is van een bedrijfswoning/dienstwoning (sinds de inwerkingtreding van de Wet plattelandswoningen) bepaald door de juridisch-planologische status van de woning. In de uitspraak van de Afdeling van 23 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2235) rijst de vraag of dit ook geldt voor de uitleg van het begrip in (artikel 6.15 van) het Activiteitenbesluit. Het antwoord op deze vraag is: nee. Daarvoor is niet de juridisch-planologische, maar de feitelijke situatie bepalend.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique