Skip to main content

Kostenverhaal bij onrechtmatig binnentreden

Als een overtreder niet tijdig opkomt tegen een aan hem opgelegde last onder bestuursdwang dan is dat besluit in rechte onaantastbaar. De rechtmatigheid van dit besluit kan dan in beginsel ook niet meer aan de orde komen in een latere rechterlijke procedure tegen de beschikking waarbij de kosten van door het bestuursorgaan toegepaste bestuursdwang worden vastgesteld.   De uitspraak van 23 augustus 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2233, betreft een procedure over de invordering van kosten van bestuursdwang. De last zelf is onaantastbaar. Overtreder voert aan dat de kosten niet kunnen worden verhaald omdat het bestuursorgaan zonder machtiging en daarmee onrechtmatig zijn woning is binnengetreden. Dan rijst de vraag of dit argument nog wel in de procedure over de kosten kan worden aangevoerd, nu de last zelf onaantastbaar is.   Volgens de rechtbank kon dit niet meer worden aangevoerd. De last stond immers rechtens vast. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak (AbRvS 4 september 2013, ECLI:NL:RVS:2013:992) oordeelt de Afdeling echter dat dit nog wel kan. De vraag of feitelijk tot bestuursdwang in een woning mag worden overgegaan zonder machtiging tot binnentreden kan dus wel degelijk aan de orde worden gesteld in een beroep tegen een beschikking tot vaststelling van de kosten van bestuursdwang. Als onrechtmatig is binnengetreden, kan dit dus consequenties hebben voor de mogelijkheden tot kostenverhaal.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique