Skip to main content

Uitbreiding relativiteitstoets?

In de uitspraak van de AbRvS van 29 april 2015, nr. 201407321/1/A4 speelt de vraag wie zich kan beroepen op de overschrijding van de geurnormen inzake een  milieu-omgevingsvergunning voor het uitbreiden/ veranderen van het pluimveebedrijf te Stramproy (Weert).

Voor de woning van appellant geldt de in artikel 3, eerste lid, onder b, van de Wgv opgenomen norm van 14 odour units per kubieke meter lucht. Door de uitbreiding van het pluimveebedrijf wordt die norm niet overschreden. Daarnaast geldt een geurnorm  van de voor geurgevoelige objecten binnen de bebouwde kom. Deze norm geldt niet voor de woning van appellant. Deze norm wordt overschreden en beschermt  niet de belangen van appellant, maar die van de bewoners van de binnen de bebouwde kom gelegen woningen en van de vergunningaanvrager. Niets nieuws tot zover. Maar en dat is de reden waarom deze uitspraak is geselecteerd, de Afdeling overweegt vervolgens dat  een belanghebbende die opkomt tegen een milieu-omgevingsvergunning zich kan beroepen op de voor zijn woning geldende geurnorm die weliswaar niet ter plaatse van zijn woning, maar wel ter plaatse van een woning van een derde, waar die norm eveneens geldt, wordt overschreden. Die situatie doet zich hier echter niet voor. Mijns inziens is dit een uitbreiding van de relativiteitstoets.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike.