Skip to main content

Tweemaal relativiteit

In de uitspraak van de AbRvS van 19 oktober 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:2742) is een aantal interessante overwegingen over de toepassing van het relativiteitsvereiste te lezen.

De uitspraak gaat over het bestemmingsplan dat door de gemeenteraad van Raalte is vastgesteld voor de aanleg van een tunnel onder de provinciale weg N348. Twee agrarische ondernemers uit de omgeving, op wiens gronden een gedeelte van de tunnel is geprojecteerd, komen tegen dit plan op. Zij voeren onder andere aan dat het bestemmingsplan is vastgesteld in strijd met in de Omgevingsverordening Overijssel 2009 opgenomen regels over landschappelijke kwaliteit. De raad en het college van gedeputeerde staten voeren aan dat regels over landschappelijke inpassing niet strekken ter bescherming van de belangen van appellanten. De Afdeling deelt dit standpunt niet en overweegt daartoe dat het plangebied deelt uitmaakt van de directe leefomgeving van appellanten. Gelet hierop zijn de belangen van appellanten bij behoud en versterking van een goede kwaliteit van hun leefomgeving in dit geval zo verweven met de algemene belangen die de Omgevingsverordening beoogt te beschermen, dat niet kan worden gezegd dat de betreffende normen niet strekken tot bescherming van hun belangen.

Deze appellanten beroepen zich verder op het feit dat het bestemmingsplan een risico oplevert voor aantasting van aanwezige archeologische resten. Ook voor deze beroepsgrond betogen de raad en het college van gedeputeerde staten dat het relativiteitsvereiste aan appellanten dient te worden tegengeworpen. Hier volgt de Afdeling hen wel. Daartoe overweegt de Afdeling dat het behoud van archeologische waarden een algemeen belang is. Appellanten strijden evenwel niet voor dit belang, maar voor het belang om gevrijwaard te blijven van nadelige gevolgen van het plan voor hun woon- en leefklimaat en bedrijfsvoering. Art. 38a Monumentenwet strekt dan ook niet ter bescherming van hun belangen. De Afdeling voegt hier nog aan toe dat dit niet anders wordt door het feit dat een deel van de gronden in het plangebied eigendom van appellanten is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Monique