Skip to main content

Nader afwegingsmoment in planregels blijft in beginsel niet aanvaardbaar

De gemeenteraad van Almere heeft een bestemmingsplan vastgesteld waar een woonbestemming is opgenomen, maar binnen die woonbestemming is ook – kortgezegd – break & breakfast mogelijk. Van die laatste mogelijkheid kan echter niet zonder meer gebruik worden gemaakt. Er moet worden voldaan aan een aantal voorwaarden. Onder meer mag het gebruik van de woning ten behoeve van bed & breakfast niet ‘leiden tot ernstige hinder voor het woonmilieu’ en ‘geen afbreuk doen aan het woonkarakter van de wijk of buurt’. In de uitspraak van 26 oktober 2016 van de ABRvS (ECLI:NL:RVS:2016:2791) oordeelt de Afdeling dat hiermee sprake is van een nader afwegingsmoment omtrent het toegestane grondgebruik. Het plan biedt daarmee onvoldoende zekerheid over het antwoord op de vraag of een bed & breakfast op gronden met de bestemming Wonen is toegestaan. Gelet daarop ziet de Afdeling aanleiding voor het oordeel dat het vaststellingsbesluit is genomen in strijd met de rechtszekerheid. Het opnemen van een nader afwegingsmoment wat betreft de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden is immers in beginsel niet aanvaardbaar. De ruimtelijke gevolgen van de in het plan gegeven bouw- en gebruiksmogelijkheden moeten bij de planvaststelling zijn beoordeeld en aanvaardbaar geacht. De Afdeling verwijst daarbij naar een uitspraak van 1 december 2011 in zaak ECLI:NL:RVS:2011:BU7032.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco