Skip to main content

Religiegebouw en volparkeren

De gemeenteraad van Hendrik-Ido-Ambacht stelt het bestemmingsplan “Zuidwende-Zuid – Kerkgebouw” vast. Dit plan maakt de realisatie van een nieuw kerkgebouw met maximaal 2000 zitplaatsen voor de Gereformeerde Gemeente mogelijk. In het plan is gerekend met een parkeernorm van 0,15 per zitplaats. Dat is volgens een van de appellanten te laag en bovendien onvoldoende gemotiveerd. Volgens hem had de gemeenteraad moet aansluiten bij de maximale parkeernorm van 0,2, zoals opgenomen in  CROW-publicatie 317 “Kencijfers parkeren en verkeersgeneratie” (hierna: CROW-publicatie 317). Daartoe voert hij aan dat het kerkgebouw uitzonderlijk groot is en een streekfunctie heeft waardoor veel kerkbezoekers met de auto zullen komen. In die zin is de kerk volgens deze appellant niet vergelijkbaar met de kerken die in de plantoelichting zijn genoemd, omdat die kerken kleiner zijn en in bestaande kernen zijn gerealiseerd, terwijl deze kerk aan de rand van Hendrik-Ido-Ambacht is voorzien.

In het plan is rekening gehouden met de mogelijkheid van het zogenoemde “volparkeren” in pieksituaties, waarbij wordt geparkeerd op de rijbaan tussen de bezette parkeerplaatsen in. Dat brengt volgens hen veiligheidsrisico’s met zich. Kerkbezoekers kunnen bij calamiteiten het terrein niet tijdig met de auto verlaten, zo stellen zij.

In haar uitspraak van 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2817, oordeelt de AbRvS dat in CROW-publicatie 317 voor een religiegebouw een parkeerkencijfer opgenomen is van minimaal 0,1 en maximaal 0,2 parkeerplaatsen per zitplaats. Hierbij is geen onderscheid gemaakt tussen stedelijke en niet-stedelijke gebieden en tussen centrumlocaties en locaties in de rest van de bebouwde kom. Gelet op de herkomst van de kerkbezoekers en de daaruit voortvloeiende mogelijkheid om lopend of per fiets de kerk te bezoeken en de verwachte bezettingsgraad per auto (veel grote gezinnen!), kan de keuze van de raad om van een parkeernorm van 0,15 parkeerplaatsen per zitplaats uit te gaan, volgens de Afdeling niet onredelijk worden genoemd.

Bij “volparkeren” kan een parkeernorm van 0,19 parkeerplaatsen per zitplaats bij pieksituaties worden behaald. Ter zitting hebben de raad en de Gereformeerde Gemeente toegelicht dat de methode van volparkeren een beproefde methode is bij nieuwe kerkgebouwen. Deze methode is bij kerken in de praktijk goed toepasbaar gebleken volgens de raad, omdat bezoekers van een kerkdienst vrijwel gelijktijdig arriveren en weer weggaan. De Gereformeerde Gemeente heeft ter zitting gesteld verkeersregelaars in te zullen zetten om het volparkeren in goede banen te leiden. Verder wordt deze methode bij kerken volgens de raad vaker gebruikt, omdat een kerk met name op zondag wordt bezocht en het onwenselijk is om een groot, maar veelal leeg, parkeerterrein te realiseren. Appellanten hebben niet aannemelijk gemaakt dat volparkeren in dit geval geen bruikbare methode in pieksituaties kan zijn. Naar het oordeel van de Afdeling hebben zij niet aannemelijk gemaakt dat kerkbezoekers geen gebruik zullen maken van het parkeerterrein als de methode van volparkeren wordt toegepast, maar in dat geval in hun straat zullen parkeren.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob