Skip to main content

Ten onrechte geen aandacht voor geluid van warmtepompen…

27 augustus 2021

De gemeenteraad van Brummen heeft een bestemmingsplan vastgesteld dat het mogelijk maakt woningbouw te plegen op een perceel waar voorheen een school was gevestigd. Omwonenden van de school komen tegen dit plan op. Onder meer omdat zij vrezen voor een verslechtering van hun woon- en leefklimaat, onder meer bestaande uit geluidsoverlast door warmtepompen. De Afdeling overweegt daarover het volgende op 28 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1671).

De – kennelijke – verwijzing door de gemeenteraad naar de omgevingsvergunningprocedure volstaat (in dit geval) niet, omdat op het moment dat het bestemmingsplan werd vastgesteld in het Bouwbesluit 2012 geen geluidsnormen waren opgenomen voor installaties voor warmte- en koudeopwekking. Dat betekent dus dat deze gevolgen via het ruimtelijke spoor hadden moeten worden onderzocht en vervolgens afgewogen. Inmiddels zijn per 1 april 2021 die normen wél opgenomen in artikel 3.8, lid 2, van het Bouwbesluit en zou – wat mij betreft – de stelling van de raad (zou het bestemmingsplan nu worden vastgesteld), dat voldaan wordt aan de normen van het Bouwbesluit én dus sprake zijn van een goed woon- en leefklimaat waarschijnlijk slagen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco