Geen zienswijze ingediend tegen onderdeel van besluit: niet-ontvankelijk in beroep

27 augustus 2021

Door de gemeenteraad van de gemeente West Betuwe is een bestemmingsplan vastgesteld waar op twee locaties woningbouw wordt toegestaan, de locatie Est en de locatie Haaften. Door een appellant die naast de locatie Haaften woont, wordt ook beroep ingesteld tegen de mogelijke ontwikkeling op de locatie Est. Die locatie is 10 kilometer verderop gelegen. De Afdeling oordeelt op 21 juli 2021 (ECLI:NL:RVS:2021:1604) dat gelet op de afstand niet aannemelijk is dat de feitelijke gevolgen van de ontwikkeling zullen worden ondervonden.

Vervolgens beoordeelt de Afdeling nog wél of gelet op het – inmiddels – bekende Stichting Varkens in Nood-arrest van 4 mei 2021, appellant toch belanghebbende is. De Afdeling heeft in deze uitspraak overwogen dat aan degene die bij een besluit geen belanghebbende is in de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, maar die wel een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpbesluit op basis van de in het nationale omgevingsrecht gegeven mogelijkheid daartoe, of dat verschoonbaar heeft nagelaten, in beroep niet zal worden tegengeworpen dat hij geen belanghebbende is.

De Afdeling merkt op dat het hier aan de orde zijnde geval anders is dan de situatie in de uitspraak van 4 mei 2021. In deze zaak heeft appellant weliswaar een zienswijze over het ontwerpbesluit ingediend, maar die zienswijze richt zich alleen tegen het plandeel Haaften en richt zich niet tegen het plandeel Est. Daarbij heeft appellant niet gesteld dat het niet inbrengen van een zienswijze over het plandeel Est hem niet kan worden verweten.

Appellant heeft zich zodoende pas in beroep gericht tegen het plandeel Est, waarbij hij geen belanghebbende is. De Afdeling ziet in het arrest van 14 januari 2021 geen aanknopingspunten dat het niet zijn van belanghebbende bij dit plandeel in een dergelijke situatie niet in beroep mag worden tegengeworpen. Dit betekent dat appellant als niet-belanghebbende geen beroep kan instellen tegen het besluit van 30 juni 2020, voor zover dat ziet op het plandeel Est. Het beroep tegen dit plandeel is niet-ontvankelijk.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.