Skip to main content

Tegenadvies taxaties exploitatieplan

Bij besluit van 24 september 2015 heeft de raad van Teylingen onder meer het exploitatieplan “Hooghkamer 2011, 2e herziening” vastgesteld. Hierover gaat de uitspraak AbRvS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:615. De appellant in kwestie is eigenaar van een perceel in Voorhout en is van mening dat de gemeenteraad een te lage inbrengwaarde heeft vastgesteld voor het deel van zijn gronden dat in het exploitatieplangebied ligt. De gemeenteraad heeft zich gebaseerd op een taxatierapport van een bepaald adviesbureau. Appellant heeft een ander adviesbureau ingeschakeld en ook een taxatierapport laten opstellen.

Zoals volgt eerdere rechtspraak, biedt een deskundigenadvies dat uitsluitend andere taxaties tegenover de taxaties stelt die zijn vervat in het aan het exploitatieplan ten grondslag gelegde taxatierapport onvoldoende basis voor de conclusie dat uit het tegenadvies blijkt dat als gevolg daarvan de in het rapport vervatte taxaties onjuist zijn. De Afdeling stelt vast dat het rapport in opdracht van appellant weliswaar een eigen taxatie van de waarde van de gronden van appellant bevat, maar dat daarin niet is onderbouwd waarom de taxatie in het rapport dat in opdracht van de gemeenteraad is opgesteld, onjuist zou zijn. In het gemeenterapport zijn eerdere taxatierapporten voor het exploitatieplan tot uitgangspunt genomen en is voor de taxatie van de gronden van appellant met name bezien hoe de markt zich nadien heeft ontwikkeld. In het rapport van appellant is de waarde van de gronden van appellant getaxeerd aan de hand van drie vergelijkingstransacties, waarbij via een vertaalslag van de taxateur een grondprijs is bepaald.

De omstandigheid dat in het taxatierapport van appellant met een andere benadering dan in het gemeentelijke taxatierapport tot een verschil wordt gekomen, geeft, gelet op de hiervoor beschreven maatstaf die de Afdeling aanlegt voor tegenadviezen, geen aanleiding voor het oordeel dat het rapport van de gemeente naar inhoud of wijze van totstandkoming zodanige gebreken vertoont dat het niet in redelijkheid aan de raming van de inbrengwaarden in het exploitatieplan ten grondslag had kunnen worden gelegd.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob