Vaststellen bplan: voldoende concrete plannen meewegen

In AbRvS 9 maart 2016, ECLI:NL:RVS:2016:642, staat een bestemmingsplan van de gemeenteraad van Venlo centraal.

Een appellant richt zijn beroep tegen de bestemming ‘agrarisch’ voor zijn perceel. Hij wil daar een woning kunnen bouwen. Ook een andere appellant heeft woningbouwwensen. Zij stellen beiden dat de gemeenteraad onzorgvuldig heeft gehandeld door bij de voorbereiding van het plan geen rekening te houden met hun verzoeken om planologische medewerking voor woningbouw.

De Afdeling overweegt dat de raad bij de vaststelling van het bestemmingsplan rekening dient te houden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment kunt gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld.

De Afdeling overweegt vervolgens dat de gemeenteraad ter zitting heeft bevestigd dat hij op de hoogte is geweest van de wensen van appellanten. Volgens de gemeenteraad zouden hun plannen inhoudelijk zijn beoordeeld. Echter, dit wordt tegengesproken door de nota van zienswijzen, want daarin staat juist dat uitstel van de besluitvorming, in afwachting van een definitieve beslissing op de ingediende vergunningaanvragen, met het oog op de gewenste voortgang van de bestemmingsplanprocedure niet gewenst is. Dit alles leidt de Afdeling tot het oordeel dat de gemeenteraad het bestemmingsplan onzorgvuldig heeft voorbereid, in strijd met artikel 3:2 van de Awb.

De appellanten vangen uiteindelijk toch bot. De gemeenteraad geeft in het kader van de beroepsprocedure alsnog een toelichting waarom hij geen medewerking wenst te verlenen aan de verzoeken van appellanten.

Voor de Afdeling is die toelichting aanleiding om de rechtsgevolgen van het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in stand te laten.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.