Skip to main content

Tegemoetkoming in planschade mag rol spelen bij vaststellen bestemmingsplan

7 februari 2020

AbRvS 5 februari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:373. De raad van Waalwijk stelt het bestemmingsplan “Herziening centrumplan Waalwijk” vastgesteld. Vóór 2008 rustte op de gronden van appellant de bestemmingen “Centrum – 2” en “Tuin”. Reeds toen deden die percelen in de praktijk dienst als doorgang (steeg) tussen parkeerterreinen aan de Taxandriaweg en winkels in het centrumgebied. Met het voorliggende plan beoogt de raad deze opzet terug te draaien en aan de gronden opnieuw de bestemming “Centrum – 2” en “Tuin” toe te kennen.

Appellant stelt dat uitsluitend bedoeld is om betaling van een tegemoetkoming in planschade in geld te voorkomen. Met het plan tracht de raad enkel een financieel, privaatrechtelijk doel van de gemeente te dienen.

Uit de plantoelichting en andere stukken en uitlatingen van de raad leidt de Afdeling af dat de aanleiding en belangrijkste reden om dit plan vast te stellen, was om appellant een tegemoetkoming in planschade toe te kennen die was geleden als gevolg van de vaststelling van het vorige bestemmingsplan “Centrumgebied Waalwijk” uit 2008. Waarom de raad het plan uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening nodig acht, wordt hiermee niet gemotiveerd. Dat met een plan een tegemoetkoming in planschade kan worden geboden mag wel een rol spelen in de afweging, maar is in dit geval onvoldoende onderbouwing voor dit plan. Het plan is volgens de Afdeling niet deugdelijk gemotiveerd en daarmee in strijd met artikel 3:46 van de Awb.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob