Skip to main content

Vaststellen bestemmingsplan: rekening houden met bouwplan?

31 januari 2020

AbRvS 29 januari 2020, ECLI:NL:RVS:2020:286. Bij besluit van 3 juli 2018 heeft de raad van de gemeente ’s-Hertogenbosch het bestemmingsplan “Kom Nuland” vastgesteld. Het plan voorziet in een actuele planologische regeling voor de bebouwde kom van Nuland.

Appellant is eigenaar van een ongenummerd perceel aan de Zandstraat. Zijn perceel heeft in dit plan de bestemming “Maatschappelijk”. Appellant is van mening dat het plan op zijn perceel ten onrechte geen woningbouw mogelijk maakt. Hij voert aan dat hij het plan om woningen op zijn perceel te bouwen aan de raad kenbaar heeft gemaakt.

Naar het oordeel van de Afdeling kan het voornemen van appellant om woningen op zijn perceel te bouwen niet worden aangemerkt als een voldoende concreet initiatief dat tijdig bekend is gemaakt. In eerdere uitspraken heeft de Afdeling geoordeeld dat een bouwplan voldoende concreet kan zijn als daarvoor schetsen of bouwtekeningen worden overgelegd (zie bijvoorbeeld de uitspraak van 24 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2571). Uit de gedingstukken en het verhandelde ter zitting is niet gebleken dat appellant voorafgaand aan de vaststelling van het plan concrete bouwplannen naar voren heeft gebracht waarmee de raad rekening had kunnen houden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob