Skip to main content

Taxatieperikelen bij planschade

Het college van Meierijstad heeft adviesbureau Thorbecke B.V. gevraagd om een onafhankelijk planschadeadvies op te stellen over het verzoek om planschade van appellant. De rechtbank heeft in beroep vastgesteld dat de taxatie, die onderdeel was van het planschadeadvies, gebrekkig was. Het gebrek zag onder meer op (onvoldoende) onderzoek naar de verschillen in WOZ-waarden. Appellant heeft hierover ook een klacht ingediend bij het tuchtcollege voor vastgoedtaxateurs (de stichting NRVT). De klacht is gegrond verklaard en aan de taxateur is een berisping opgelegd. Het college van Meierijstad heeft vervolgens bij de rechtbank een nieuwe taxatie ingebracht. Deze nieuwe taxatie was opgesteld door een andere taxateur van Thorbecke B.V. Naar aanleiding van deze taxatie heeft de rechtbank de rechtsgevolgen van het bestreden besluit in stand gelaten.

De Afdeling gaat hiermee niet akkoord. De tweede taxatie is gepresenteerd als een second opinion. Een second opinion vergt een onpartijdig oordeel van een deskundige. Omdat de tweede taxatie is opgesteld door een kantoorgenoot van de eerste taxateur kan volgens de Afdeling niet zonder meer worden aangenomen dat er geen vrees is voor vooringenomenheid. Het college wordt in de gelegenheid gesteld om het gebrek te herstellen. Daarbij ligt het volgens de Afdeling voor de hand dat het college een andere deskundige dan Thorbecke B.V. om advies vraagt. AbRvS van 2 maart 2022, ECLI:NL:RVS:2022:625.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke