Skip to main content

Systematiek wijziging bestemmingsplan. Gasleiding

5 juni 2020

AbRvS 3 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1326. De gemeenteraad van Midden-Delfland stelt het bestemmingsplan “1e herziening Buitengebied Gras” vast. Gasunie stelt beroep in. Volgens haar ontbreekt ten onrechte een hogedrukaardgastransportleiding en de bijbehorende bestemming “Leiding – Gas” op de verbeelding van het plan.

Het bestemmingsplan is volgens de raad opgesteld volgens een systematiek waarbij alleen de veranderingen ten opzichte van het moederplan “Buitengebied Gras” op de verbeelding van de herziening worden afgebeeld. De verbeelding van het moederplan en de verbeelding van de herziening gelden samen als verbeelding van het geldende bestemmingsplan. Op zich mag dat volgens de Afdeling; vgl. ECLI:NL:RVS:2016:2142. Echter, gelet op de rechtszekerheid is vereist dat de planregels in een zogenoemde schakelbepaling ondubbelzinnig bepalen dat de verbeelding en planregels uit het vorige bestemmingsplan al dan niet gedeeltelijk van (overeenkomstige) toepassing blijven. Voorts dient in de planregels te zijn vastgelegd voor welke gronden het nader te noemen bestemmingsplan al dan niet gedeeltelijk van toepassing blijft.

Een dergelijke schakelbepaling ontbreekt in de planregels. Noch uit de planregels, noch uit de verbeelding volgt dat de bestemming “Leiding – Gas” aan de gronden ter plaatse van de leiding is toegekend.

Daarmee is het plan in strijd met artikel 14, lid 1, Besluit externe veiligheid buisleidingen. Op grond daarvan had de leiding van Gasunie in het bestemmingsplan weergegeven moeten worden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob