Skip to main content

Cumulatie geluid

5 juni 2020

AbRvS 3 juni 2020, ECLI:NL:RVS:2020:1328. De gemeenteraad van Hardinxveld-Giessendam stelt het bestemmingsplan “’t Oog Bedrijven” vast. Het plangebied ligt ten noordwesten van de kern Hardinxveld-Giessendam en voorziet in de realisatie van een bedrijventerrein. Appellant en anderen wonen ten zuiden van het plangebied in de woonwijk “De Blauwe Zoom” in Hardinxveld-Giessendam.

Zij betogen o.a. dat wat betreft geluidhinder het plan moet worden beoordeeld in samenhang met de nabijgelegen spoorwegen – de Betuweroute en de Merwede-Lingelijn – en de snelweg A15. Uit de stukken blijkt dat voor de spoorwegen en de snelweg A15 een beoordeling op grond van de Wet geluidhinder (Wgh) heeft plaatsgevonden. De Afdeling stelt voorop dat artikel 110f Wgh alleen van toepassing is als voor een woning – of ander geluidsgevoelig object – een hogere waarde wordt vastgesteld en daarnaast sprake is van meer geluidszones, waarbij de voorkeursgrenswaarde door minstens twee geluidsbronnen wordt overschreden. Het in het plangebied voorziene bedrijventerrein is echter geen ontwikkeling waarvoor hogere waarden op grond van de Wgh moeten worden vastgesteld.

Dit neemt volgens de Afdeling niet weg dat ook buiten de gevallen waarin de Wgh onderzoek naar de cumulatieve geluidbelasting voorschrijft, zich gevallen kunnen voordoen waarin rekening moet worden gehouden met een negatieve invloed van cumulatieve geluidbelasting op het woon- en leefklimaat ter plaatse van bepaalde woningen. Om een goede afweging te maken in het kader van een goede ruimtelijke ordening moet in die gevallen de cumulatieve geluidbelasting op de gevel van de betrokken woningen worden bezien.

De gemeenteraad heeft dat hier ook gedaan, namelijk door te kijken naar de richtafstanden uit de VNG-Brochure Bedrijven en milieuzonering. Aan de richtafstanden wordt voldaan. Ook heeft hij een akoestisch onderzoek en nadere akoestische berekeningen naar de cumulatieve geluidsbelasting laten verrichten. Ook in een worst-casesituatie wordt de voorkeursgrenswaarde van 48 dB ter plaatse van woningen in de woonwijk “De Blauwe Zoom” niet overschreden. De raad heeft zich naar het oordeel van de Afdeling in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de cumulatieve effecten van dit plan niet leiden tot een onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van appellant en anderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob