Skip to main content

Strijd met de Dienstenrichtlijn; (expliciet) uitsluiten seizoensarbeiders en arbeidsmigranten

AbRvS 2 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:2834. Bij besluit van 25 mei 2020 heeft de raad van de gemeente Heeze-Leende het bestemmingsplan “Uitsluiten nieuwvestiging logies t.b.v. seizoensarbeiders en arbeidsmigranten” vastgesteld. Het bestemmingsplan voorziet erin dat op gronden met een horecabestemming alleen nog hotels of pensions zijn toegestaan als deze gericht zijn op het toeristisch en veelal kortdurend verstrekken van nachtverblijf en logies. Het aanbieden van logies aan seizoenarbeiders of arbeidsmigranten wordt door het plan uitdrukkelijk uitgesloten.

Appellant is eigenaar van een hotel in het plangebied. Hij betoogt dat het bestemmingsplan waarin seizoenarbeiders en arbeidsmigranten zijn uitgesloten van logies bij bijvoorbeeld hotels en pensions, een ongerechtvaardigd onderscheid maakt, daarom discriminerend is en in strijd is met de Dienstenrichtlijn.

Volgens de Afdeling heeft de raad zich terecht op het standpunt gesteld dat in dit geval de planregels geen direct of indirect onderscheid maken in de zin van artikel 15, derde lid, aanhef en onder a, van de Dienstenrichtlijn. De planregels hebben geen discriminerende werking voor pension- of hoteleigenaren, zoals appellant. Verder heeft de raad zich op het standpunt mogen stellen dat het stimuleren van de recreatie en het toerisme in de stads- en dorpskernen van Heeze-Leende en het bevorderen van een goed woon- en leefklimaat daar, strekken tot de bescherming van het stedelijk milieu. De planregels zijn daarmee gerechtvaardigd om een dwingende reden van algemeen belang, zodat wordt voldaan aan artikel 15, derde lid, aanhef en onder b, van de Dienstenrichtlijn.

Volgens de Afdeling heeft de raad zich ook op het standpunt mogen stellen dat het onderscheid tussen toeristisch en niet-toeristisch verblijf evenredig is. Dit onderscheid dient een goede ruimtelijke ordening en gaat ook niet verder dan nodig is om dat doel te bereiken. Dit geldt niet voor zover het aanbieden van logies aan seizoenarbeiders en arbeidsmigranten uitdrukkelijk wordt uitgesloten. Los van de omstandigheid dat een (indirect) discriminerende bepaling op zichzelf nooit evenredig kan zijn, kan de bescherming van de diverse ruimtelijke ordeningsbelangen ook worden bereikt zonder onderscheid te maken tussen enerzijds seizoenarbeiders en arbeidsmigranten en anderzijds andere personen die logies voor niet-toeristisch of kortdurend verblijf ook willen afnemen. De raad gaat daarmee verder dan nodig is om toeristisch van niet-toeristisch verblijf te onderscheiden. Dit betekent dat de planregeling niet voldoet aan het vereiste van evenredigheid als bedoeld in artikel 15, derde lid, onder c, van de Dienstenrichtlijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob