Skip to main content

Ondanks overeenkomst met college afwijzing vaststelling bestemmingsplan

AbRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3308. Bij besluit van 21 december 2021 heeft de raad van de gemeente Veldhoven de aanvraag van Mastade om een bestemmingsplan vast te stellen voor de ontwikkellocatie Heistraat-Zoom afgewezen.

Mastade is sinds oktober 2018 in onderhandeling met het college over de bouw van een gebouw voor de huisvesting van twee fastfoodketens. Mastade betoogt onder andere dat zij op basis van de in 2018 gesloten koopovereenkomst en anterieure overeenkomst én door het college gedane toezeggingen forse investeringen heeft gedaan.

Volgens de Afdeling kan een overeenkomst met het college niet leiden tot een verplichting van de raad aan gronden een bestemming te geven die de raad niet in overeenstemming met een goede ruimtelijke ordening acht. Dat tussen Mastade en het college een overeenkomst is gesloten, is wel een omstandigheid die de raad bij de weigering tot vaststelling van het plan in zijn overwegingen moet betrekken. Volgens de Afdeling heeft de raad het besluit van 21 december 2021 deugdelijk gemotiveerd. De raad heeft meer waarde mogen hechten aan het creëren van extra woongelegenheid, dan aan het (financiële) belang van Mastade. De raad heeft met stukken onderbouwd dat een groot woningtekort bestaat en dat de woningnood na het sluiten van de overeenkomst met Mastade is toegenomen. De raad heeft verder toegelicht dat de locatie, anders dan Mastade betoogt, geschikt is te maken voor woningbouw. Dat de raad in zijn motivering niet is ingegaan op de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het ontwerpplan, doet daaraan niet af, omdat de raad zijn besluit op andere wijze al goed heeft gemotiveerd. Er kunnen immers meer ontwerpplannen ruimtelijk aanvaardbaar zijn.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob