Skip to main content

Geslaagd beroep op vertrouwensbeginsel

AbRvS 30 augustus 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3309. Bij besluit van 15 oktober 2020 heeft de raad van de gemeente Hilvarenbeek het bestemmingsplan “Reparatieplan Buitengebied Hilvarenbeek 2019” (hierna: reparatieplan) vastgesteld.

Appellant is eigenaar van het perceel [locatie] in Hilvarenbeek. Op het perceel staan een veldschuur en een aantal andere gebouwen en bijbehorende voorzieningen. Appellant is het niet eens met het reparatieplan omdat de raad niet alle aanwezige gebouwen en voorzieningen onder het persoonsgebonden overgangsrecht heeft laten vallen.

De Afdeling stelt vast dat in de door appellant genoemde brief van 4 december 2012 wordt verwezen naar een luchtfoto uit 1995, die ook in paragraaf 3.4 van de plantoelichting is opgenomen. Verder zijn in de brief de volgende passages opgenomen: “Hiermee is komen vast te staan dat de huidige bebouwing in strijd met het geldende bestemmingsplan Buitengebied met in begrip van de overgangsbepalingen aanwezig is. In het ontwerpbestemmingsplan zal derhalve voor deze locatie worden voorzien in een ‘persoonsgebonden overgangsrecht’. Dit wil zeggen dat het huidige gebruik kan worden voortgezet totdat dit door de huidige gebruiker wordt beëindigd. […] Een functieaanduiding ten behoeve van persoonsgebonden overgangsrecht wordt op de verbeelding opgenomen ter plaatse van [locatie]. […] In de regels wordt voorzien in een regeling voor persoonsgebonden overgangsrecht ten behoeve van de paardenhouderij ter plaatse van [locatie].”

De Afdeling is van oordeel dat sprake is van een door het college gedane toezegging dat voor het perceel persoonsgebonden overgangsrecht zou worden toegekend met betrekking tot het gebruik van de in 1995 op het perceel feitelijk aanwezige bebouwing. Blijkens de plantoelichting en het verhandelde op de zitting is dat ook wat de raad heeft beoogd in het plan te regelen. Op de zitting is echter ook vastgesteld dat op de luchtfoto uit 1995 meer bebouwing staat dan alleen de veldschuur; daarop staat onder meer ook een chalet. De raad heeft dus, anders dan hij heeft beoogd, niet het gebruik van alle bebouwing die in 1995 op het perceel aanwezig was onder het persoonsgebonden overgangsrecht gebracht. Het reparatieplan is in zoverre niet met de vereiste zorgvuldigheid voorbereid.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob