Skip to main content

Stikstoftoename en overschrijding KDW, cumulatie soortenonderzoek

In de uitspraak van de AbRvS van 21 september 2022, ECLI:NL:RVS:2752 gaat het om het inpassingsplan “Maritieme Servicehaven Noordelijk Flevoland”. De natuurbeoordeling betreft een belangrijk en uitgebreid onderdeel van deze uitspraak.
Zo komen de gehanteerde uitgangspunten van het stikstofonderzoek in deze uitspraak uitgebreid aan de orde. Ook komt de vraag aan de orde of bij de berekeningen terecht is uitgegaan van een gescheiden aanleg en bouwfase. In dit geval is dat toegestaan omdat het wenselijk is om aan te vangen met bouwwerkzaamheden als het terrein bouwrijp is opgeleverd.

In de passende beoordeling is geconcludeerd dat het voorgenomen plan voor de aanleg en het gebruik niet leidt tot een zodanige toename aan stikstofdepositie dat hierdoor sprake is van significante gevolgen voor de betreffende habitattypen en soorten. Voor een deel hiervan geldt dat uit de meest recente gebiedsanalyses (waarbij het overigens gaat om gegevens uit de monitoring in het kader van subsidiestelsel Natuur en Landschap) blijkt dat de kwaliteit goed is, ondanks een overschrijding van de KDW. Voor een aantal habitattypen en leefgebieden geldt dat de KDW wordt overschreden, de kwaliteit momenteel niet goed is en stikstofdepositie in beginsel een knelpunt vormt voor de kwaliteit van het betreffende habitattype en/of leefgebied. Er is gekeken of het berekende projecteffect zodanig groot is dat hierdoor merkbare significante gevolgen voor de kwaliteit van het betreffende habitattype of kwalificerende soort(en) binnen een leefgebied kan hebben.

Uit de ecologische analyse blijkt dat dit niet het geval is. Het berekende maximale projecteffect is volgens de passende beoordeling verwaarloosbaar (maximaal 0,02 N/ha/jr). De Afdeling accordeert deze werkwijze.
Verder wordt het soortenonderzoek ook uitgebreid onder de loep genomen in deze uitspraak. Noemenswaardig is dat in een cumulatieonderzoek alleen projecten worden meegenomen die op een van dezelfde soorten effect heeft, waarvoor reeds een natuurvergunning is verleend én waarbij het project nog niet volledig is uitgevoerd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan