Skip to main content

Redactie monitoringsverplichting windturbines

In de tussenuitspraak van de AbRvS van 24 februari 2021, ECLI:NL:RVS:2021:387 gaat het om een verleende Wnb-vergunning voor het oprichten en in werking hebben van windturbines op Windpark Oostpolder. De uitspraak ging over de vraag wanneer voorschriften kunnen worden verbonden aan een verleende ontheffing voor vogels ingevolge art. 3.3, vierde lid Wnb (zie hierover ook omgevingsflits nr. 370).

Het bevoegde gezag kan monitoringsvoorschriften voorschrijven, zij het dat dit naar haar aard alleen maar een pro actieve maatregel mag zijn. De reden is dat op het moment van ontheffingverlening duidelijk moet zijn dat aan het vereiste van art. 3.3, vierde lid onder c Wnb is voldaan. Het bevoegde gezag dient vervolgens te motiveren waarom hij meent dat monitoring nodig is en zal alle belangen moeten afwegen. In dit geval konden de opgelegde voorschriften de toets der kritiek niet doorstaan.

In een herstelbesluit heeft het college ter uitvoering van de tussenuitspraak een aantal aan de verleende ontheffing verbonden voorschriften vervangen of gewijzigd. Appellanten konden zich met deze wijzigingen ook niet verenigen, maar zijn ter zitting tot overeenstemming gekomen over een gewijzigde redactie van de monitoringsverplichting.

De Afdeling ziet in de uitspraak van 28 september 2022, ECLI:NL:RVS:2022:2808, aanleiding om zelf in de zaak te voorzien ten behoeve van een finale geschillenbeslechting:
“a. het aantal gevonden vogel- en vleermuisslachtoffers per soort, met vermelding van de vinddatum van ieder slachtoffer;
b. een aanname van het totale aantal slachtoffers per soort op basis van de extrapolatie van het aantal gevonden slachtoffers;
c. de lokale omstandigheden als vermeld in de tabel in voorschrift 16;
d. de resultaten van het predatie- en vindkansonderzoek als vermeld in de tabel in voorschrift 16.

De verplichting tot monitoring vervalt nadat 3 jaren is gemonitord, tenzij de monitoringsresultaten significant afwijken van de onderzoeksresultaten uit de Passende Beoordeling. In dat geval wordt de monitoringsperiode verlengd en vervalt de verplichting tot monitoring uiterlijk nadat 5 jaren is gemonitord.”

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Susan