Skip to main content

Gevolgen van enige betekenis; een wezenlijk ander plan

In haar uitspraak van 23 augustus 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:2271) overwoog de AbRvS al dat voor het antwoord op de vraag of iemand gevolgen van enige betekenis van een besluit ondervindt (en dus ontvankelijk is in zijn beroep), wettelijke afstandseisen, milieucontouren of grenswaarden niet bepalend zijn. In lijn hiermee oordeelt de Afdeling in haar einduitspraak van 5 oktober 2022 over het bestemmingsplan ‘Zuidoostelijke Stadsrand’ van de gemeente Nieuwegein (ECLI:NL:RVS:2022:2855) dat ook de richtafstanden in de VNG-Brochure ‘Bedrijven en milieuzonering’ hiervoor niet van belang zijn.

Maar de uitspraak is vooral interessant, omdat de ABRvS concludeert dat het door de raad van Nieuwegein naar aanleiding van een tussenuitspraak vastgestelde herstelplan opnieuw in ontwerp ter inzage had moeten worden gelegd. De raad vond dit niet nodig, omdat het bestemmingsplan in de kern – het mogelijk maken van fase 4 van een bedrijvenpark – ongewijzigd bleef. Maar de Afdeling vindt dat door de wijzigingen sprake is van een ‘wezenlijk ander plan’. De dubbelbestemming ‘Waarde-cultuurhistorie’ is namelijk grotendeels geschrapt, er is alsnog een gebruiksregeling opgenomen voor geluid en stikstof en de bouwmogelijkheden zijn ten opzichte van het oorspronkelijke plan sterk gereduceerd.

 Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan