Skip to main content

Koeien weer in de wei met minder bemesting landerijen: interne saldering

De AbRvS heeft op 12 oktober 2022, 202106903/1/R2 (ECLI:NL:RVS:2022:2930)  een heel belangrijke uitspraak gedaan over de vraag of intern gesaldeerd kan worden met een afname van bemesten, waardoor het weiden van vee mogelijk wordt. Interne saldering is in beginsel mogelijk na het volgen van een gedetailleerd spoorboekje: de herkomst van de mest is overigens niet relevant.  Hieronder volgt een korte samenvatting.

Omdat de oude milieutoestemmingen (die van vóór de referentiedatum) betrekking hebben op de inrichting, bevatten deze geen toestemming voor het bemesten van gronden. Aan deze milieutoestemmingen kan dan ook geen referentiesituatie worden ontleend. Om die reden wordt voor de referentiesituatie teruggevallen op algemene regels, in dit geval zijnde het planologische regime. Het gaat erom dat het bemesten van gronden al vóór de referentiedatum (in de regel 10 juni 1994) plaatsvond en dat dit werd toegestaan. Als er sprake was van een agrarische bestemming dan wordt ervan uitgegaan dat de gronden werden bemest. De agrarische bestemming moet vervolgens het gebruik onafgebroken toegestaan hebben.

Overigens wordt de referentiesituatie van het beweiden van vee, op dezelfde wijze (op basis van de bestemming) bepaald.

De omvang van de rechten worden bepaald aan de hand van de zogenaamde stikstofgebruiksnorm (bijlage A van de uitvoeringsregeling Meststoffenwet). Van belang is dat deze omvang wordt bepaald op het moment van aanvraag van de natuurvergunning of het nemen van een besluit als een hogere norm geldt.

De verlening van een natuurvergunning die betrekking heeft op gronden die worden beweid leidt tot een verlaging van de omvang van de referentiesituatie voor bemesten als de omvang daarvan is afgeleid van grasland met volledig maaien. De nieuwe referentiesituatie wordt gelijk aan de stikstofgebruiksnorm die in de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet voor grasland met beweiden is opgenomen.

Op grond van objectieve gegevens is uitgesloten dat het weiden van vee na intern salderen met bemesten significante gevolgen heeft. Bij weidegang is de hoeveelheid mest die op beweide percelen wordt aangewend gelijk, maar de emissie is lager omdat een deel van de stalmest wordt vervangen door weidemest. Weidemest is namelijk substantieel emissiearmer in vergelijking tot stalmest.

Verder is van belang dat gronden die worden beweid minder mogen worden bemest. Dat volgt uit de meststoffenregelgeving waarin voor gronden met beweiden een lagere stikstofgebruiksnorm is opgenomen. Bovendien wordt, de referentiesituatie voor bemesten verlaagd als gevolg van de verlening van de natuurvergunning voor gronden die worden beweid.

Voor de vergunninghouders in deze zaak is nog wat huiswerk aan de winkel. Zo zal de aanvraag nog moeten worden aangevuld met informatie over het aantal en soort vee, over de gronden die voor beweiden gebruikt worden en over de referentie situaties.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Susan