Skip to main content

Stedelijke ontwikkeling binnen bestaand stedelijk gebied

Door de AbRvS is op 22 april 2015, nr. 2011402066/1, een uitspraak gedaan over de mogelijkheid een gebrek in de toelichting te herstellen. De Afdeling overweegt dat  plantoelichting een verantwoording dient te bevatten waaruit blijkt dat de stedelijke ontwikkeling niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gesitueerd. Deze verantwoording ontbreekt in de plantoelichting, hetgeen in strijd is met artikel 3.1.6, tweede lid, aanhef en onder b, van het Bro. Het betoog van appellant  slaagt om die reden. In het verweerschrift en ter zitting heeft de raad evenwel toegelicht dat in het bestaand stedelijk gebied binnen de kern  geen ruimte is om 111 woningen te bouwen. Bij verdere verdichting zou gebruik moeten worden gemaakt van groengebieden en historische binnenterreinen, hetgeen de ruimtelijke kwaliteit van het dorp zou aantasten. Appellant  heeft dit onvoldoende betwist. Nu de raad in het verweerschrift en ter zitting alsnog een verantwoording heeft gegeven waaruit blijkt dat de beoogde woningbouw niet binnen bestaand stedelijk gebied kan worden gesitueerd, ziet de Afdeling aanleiding om op dit punt de rechtsgevolgen in stand te laten.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Eelco.