Skip to main content

Speelautomatenhal, schaarse vergunning

De uitspraak van de AbRvS van 27 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2611 is relevant vanwege de overwegingen over het verdelen van schaarse vergunningen. Het college van B&W van Helmond heeft een omgevingsvergunning voor bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan verleend aan JHV voor een speelautomatenhal aan de Watermolenwal.

JHV exploiteert al langer een speelautomatenhal in Helmond. De gemeente heeft in 2004 een contact gesloten met JHV waarin beide partijen zich verplichten zich in te spannen de speelautomatenhal naar een locatie in het centrum van Helmond te verplaatsen.

Op de eerder genoemde datum is een omgevingsvergunning voor bouwen en het afwijken van het bestemmingsplan voor een ander locatie, de locatie van Super Game aan de Markt te Helmond, geweigerd.

Vervolgens is een exploitatievergunning aan JHV verleend en de aanvraag van Super Game geweigerd. Het college heeft aan de weigering van de omgevingsvergunning ten grondslag gelegd dat een omgevingsvergunning aan JHV was verleend. Vervolgens kon de burgemeester aan de weigering een exploitatievergunning aan Super Game te verlenen ten grondslag leggen dat de aanvraag in strijd was met het bestemmingsplan.

De Afdeling wijst op haar uitspraak van 2 november 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2927. Daaruit volgt dat schaarse vergunningen in beginsel niet voor onbepaalde tijd, doch alleen tijdelijk kunnen worden verleend. Om gelijke kansen te realiseren moet het bestuur een passende mate van openbaarheid verzekeren met betrekking tot de beschikbaarheid van de schaarse vergunning, de verdelingsprocedure, het aanvraagtijdvak en de toe te passen criteria. Het bestuur moet hierover tijdig voorafgaand aan de start van de aanvraagprocedure duidelijkheid scheppen, door informatie over deze aspecten bekend te maken via een zodanig medium dat potentiële gegadigden daarvan kennis kunnen nemen.

Volgens de Afdeling is de exploitatievergunning in dit geval een schaarse vergunning, nu op grond van de APV slechts 1 vergunning voor een speelautomatenhal in het centrum kan worden verleend. De in 2004 tussen JVH en de gemeente gemaakte afspraken maken niet dat een uitzondering moet worden gemaakt op de hiervoor vermelde eisen ten aanzien van het verdelen van schaarse vergunningen.

Op grond van het bestemmingsplan kan slechts voor één speelautomatenhal een omgevingsvergunning worden verleend en het in de APV opgenomen vergunningenplafond leidt er toe dat maximaal één speelautomatenhal in het centrum van Helmond zich zal kunnen vestigen. Uit de motivering van het besluit tot het weigeren van de vergunning van Super Game volgt dat haar aanvraag en die van JVH in samenhang met elkaar zijn beoordeeld, ervan uitgaande dat er ruimtelijk slechts één speelautomatenhal aanvaardbaar is. Dit betekent dat de besluitvorming omtrent de omgevingsvergunning hier dus tevens werkt als verdeelinstrument bij de toedeling van een schaars recht, waardoor ook de omgevingsvergunning als schaarse vergunning wordt aangemerkt.

Daarmee staat vast dat het college voorafgaand aan het begin van de aanvraagprocedure duidelijkheid had moet bieden over de criteria aan de hand waarvan wordt bepaald waar een speelautomatenhal in afwijking van het bestemmingsplan uit ruimtelijke overwegingen kan worden toegestaan. Verder had het college en de burgemeester in de besluiten moeten beschrijven welke criteria zijn heeft toegepast bij de verdeling van deze schaarse vergunning. Nu het college en de burgemeester dit hebben nagelaten, is van een eerlijke mededinging geen sprake is geweest. Dit gebrek kan niet worden gerepareerd. Super Game was voorafgaand aan het indienen van de aanvragen niet op de hoogte van de voor de verdeling van de vergunningen relevante criteria en heeft haar aanvragen daarop niet kunnen afstemmen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike