Skip to main content

Setje bamboestokken is geen bouwwerk

In de uitspraak van de AbRvS d.d. 5 november 2014, nr. 201402029/1/A4 komt naar aanleiding van een handhavingsverzoek de vraag aan de orde of bamboestokken die in plantenbakken zijn geprikt, zijn aan te merken als een (omgevingsvergunningplichtig) bouwwerk.

De Afdeling herhaalt (onder verwijzing naar de uitspraak d.d. 12 september 2012, nr. 201112262/1/A1) dat voor de uitleg van het begrip ‘bouwwerk’ in de Wabo aansluiting kan worden gezocht bij de definitie van dat begrip in de model-bouwverordening: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die op de plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond, bedoeld om ter plaatse te functioneren.

Vervolgens past de Afdeling deze definitie toe op de voorliggende zaak. De Afdeling stelt feitelijk vast dat het gaat om 12 setjes van ieder 3 bamboestokken. Bij ieder setje worden de stokken met een ijzerdraadje bij elkaar gehouden. De setjes zijn niet onderling verbonden, zodat per setje de vraag rijst of sprake is van een bouwwerk. Dat is volgens de Afdeling niet het geval, dit gelet op de geringe omvang van de samenstellende delen (de bamboestokken) en de wijze waarop een setje bijeengehouden wordt (met een ijzerdraadje). Het is al met al geen constructie van enige omvang waarop de regels voor bouwen van toepassing zijn. Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Monique.