Skip to main content

Schadevergoeding voor Eureka?

6 november 2020

Eureka is exploitant van salonboten voor dagtochten in Deventer. Mede als gevolg van het bestemmingsplan Ruimte voor de Rivier is een decennialang gebruikte ligplaats voor haar salonboten vervallen (zie voor de procedure over het bestemmingsplan: AbRvS 19 december 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BY6765). Eureka dient bij het college een verzoek in om nadeelcompensatie. Het college merkt dit verzoek aan als een verzoek om een tegemoetkoming in de planschade. Dit verzoek wordt afgewezen, omdat het gebruik van de ligplaats onder het oude planologische niet bij recht was toegestaan. Er is volgens het college dus geen planologisch nadeel.

De rechtbank was van oordeel dat het college het verzoek om schadevergoeding té beperkt heeft opgevat. Naar het oordeel van de rechtbank had het college ook moeten onderzoeken of er andere juridische grondslagen waren voor een schadevergoeding. Het college is het daarmee niet eens en stelt hoger beroep in bij de Afdeling. Bij de Afdeling stelt het college dat eventuele andere schadeoorzaken – feitelijke of onrechtmatige handelingen – in deze procedure niet relevant zijn, omdat de bestuursrechter hierover – gezien de bevoegdheidsverdeling – niet mag oordelen.

De Afdeling concludeert dat het college het verzoek van Eureka niet té beperkt heeft opgevat. Het college kon dus volstaan met de beoordeling van het verzoek aan de hand van de planschadecriteria, omdat het verzoek van Eureka ook uitsluitend leek te wijzen op het bestemmingsplan als schadeveroorzakend besluit.

Eureka heeft de Afdeling verder verzocht om het college te veroordelen tot vergoeding van schade wegens onrechtmatig (feitelijk) handelen. Zij heeft haar verzoek beperkt tot een schade van € 25.000,- (art. 8:89 lid 2 Awb). Ter zitting is aan de orde gekomen dat het verzoek betrekking heeft op het besluit van de gemeenteraad. Omdat de gemeenteraad geen partij is bij de onderhavige procedure – maar uitsluitend het college – kan de Afdeling geen veroordeling uitspreken. Het verzoek om schadevergoeding stuurt de Afdeling ter beoordeling door aan de gemeenteraad van Deventer. Kort samengevat: Eureka blijft met lege handen achter. AbRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2629.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke