Skip to main content

Saldering met effecten stoppen bemesting weilanden

In de uitspraak van de AbRvS van 28 oktober 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3318 wordt door GMF die opkomt tegen een inpassingsplan voor een uitbreiding van een bedrijventerrein onder meer naar voren gebracht dat in de passende beoordeling ten onrechte de effecten van het stoppen van bemesting van weilanden in het plangebied zijn meegerekend. Het gaat om een afname van depositie ten gevolge van het beëindigen van het agrarische gebruik van de in het plangebied gelegen gronden. Volgens GMF kan deze bemesting worden hervat op een andere locatie.

In dit geval zal de uitbreiding van het bedrijventerrein deels plaatsvinden op agrarische gronden die door derden worden bemest. Als die gronden worden benut voor de uitbreiding van het bedrijventerrein zal die bemesting worden beëindigd. Naar het oordeel van de Afdeling bestaat een direct verband tussen de in het plan voorziene uitbreiding van het bedrijventerrein en het beëindigen van de bemesting van de agrarische gronden en kon de afname van stikstofemissie ten gevolge van die beëindiging in de berekeningen worden betrokken. Of de bemesting zou kunnen worden hervat op een andere locatie buiten het plangebied is niet van belang voor beantwoording van de vraag of de in het inpassingsplan voorziene bedrijfsactiviteiten zullen leiden tot een aantasting van de natuurlijke kenmerken van de betrokken Natura 2000-gebieden. Als de bemesting zou worden hervat op een andere locatie moet voor die activiteit worden bezien of het verlenen van een vergunning op grond van de Nbw 1998 noodzakelijk is.

 

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan