Skip to main content

Ruimtelijke effecten onvoldoende onderzocht; voorwaardelijke verplichtingen

De gemeenteraad Sint-Michielsgestel maakt met bestemmingsplan ‘Hooghei’ onder andere uitbreiding van een camping mogelijk. Volgens de procederende verzoeker is het maximale aantal standplaatsen voor kampeermiddelen niet in het bestemmingsplan geborgd, terwijl bij de berekening van de verkeersgeneratie en in het akoestisch rapport wordt uitgegaan van 70 standplaatsen. Ook kunnen volgens verzoeker twee (voorwaardelijke) verplichtingen niet in stand blijven.

Volgens de voorzieningenrechter is het inderdaad mogelijk om meer standplaatsen te realiseren dan waarvan in de beoordeling van de ruimtelijke effecten (geluid, parkeren, verkeersbewegingen) is uitgegaan. Verder is de voorzieningenrechter van oordeel dat planvoorschrift 6.5.5 een directe verplichting in het leven roept. Dit planvoorschrift luidt als volgt:
‘Ter preventie van lichtuitstraling richting het Natuur Netwerk Brabant wordt verplicht:
a. met oriëntatieverlichting te werken;
b. lichtarmaturen van het Natuur Netwerk Brabant af te richten.’
Een dergelijke gebodsbepaling is volgens de voorzieningenrechter in strijd met artikel 3.1, lid 1, Wro.

Ook planvoorschrift 6.5.2 doorstaat de rechterlijke toets niet. De aanleg en instandhouding van de landschapsmaatregelen zijn op grond van dit planvoorschrift verbonden aan het onherroepelijk worden van de omgevingsvergunning voor het bouwen. Dit heeft tot gevolg dat de landschapsmaatregelen niet gerealiseerd hoeven te worden op het moment dat de camping er bijvoorbeeld voor kiest om geen bouwwerken te realiseren, maar alleen standplaatsen aan te leggen. Naar oordeel van de voorzieningenrechter is de landschappelijke inpassing daarom onvoldoende geborgd. De voorzieningenrechter ziet gelet op het voorgaande aanleiding om het bestemmingsplan te schorsen, voor zover het plandeel met de bestemming ‘Recreatie’ betreft. Zie Vzr. AbRvS 4 oktober 2023, ECLI:NL:RVS:2023:3657.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob