Skip to main content

Rijksbeschermd stadsgezicht: geen plicht tot bevriezen toestand

De raad van Den Haag stelt bestemmingsplan “Statenkwartier” vast. Een appellante verzet zich tegen de in het plan opgenomen regeling voor dakopbouwen, omdat zij zou leiden tot aantasting van het Rijksbeschermd stadsgezicht. Zij is volgens de Afdeling alleen belanghebbende voor de panden in haar buurt. Ten aanzien van gronden die buiten de invloedssfeer van haar woning zijn gelegen, wordt geen objectief en persoonlijk belang van haar rechtstreeks door het besluit geraakt. Het plangebied is grotendeels aangewezen als Rijksbeschermd stadsgezicht. Ook de Frankenslag en de Van Aerssenstraat behoren tot het Rijksbeschermd stadsgezicht. Zoals in AbRvS 24 november 2010, ECLI:NL:RVS:2010:BO4835, is overwogen, betekent de omstandigheid dat het plangebied grotendeels is aangewezen als beschermd stadsgezicht niet dat dit stadsgezicht dient te worden bevroren in de toestand waarin het zich bevindt. Gelet op het voorgaande ziet de Afdeling in hetgeen [appellante] heeft aangevoerd geen aanleiding voor het oordeel dat de raad niet in redelijkheid op de betrokken panden dakopbouwen heeft kunnen mogelijk maken. AbRvS 2 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1472.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob