Skip to main content

Regels omtrent ruimtelijke aanvaardbaarheid evenement

AbRvS 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1593. Op 6 juli 2016 heeft de raad het bestemmingsplan “Buitengebied” gewijzigd vastgesteld. In het plan is een regeling opgenomen voor het houden van een jaarlijks meerdaags evenement. In de planregels is bepaald dat een (hippisch) evenement ter plaatse van [locatie 3] is toegestaan. Appellanten vrezen voor onder andere geluidhinder. Appellanten wijzen erop dat, nu niet in de planregels is gewaarborgd dat de feestavonden op vrijdag- en zaterdagavond plaatsvinden, in het akoestisch onderzoek ten onrechte ervan is uitgegaan dat een vrije avond volgt na de feestavonden. Ook is in het akoestisch onderzoek ten onrechte geen rekening gehouden met de omstandigheid dat het plan toelaat dat de feestavonden tot na 01.00 uur duren, waardoor het mogelijk is dat muziekgeluid ook na dat tijdstip te horen zal zijn.

In de Nota Evenementen is vermeld dat het gebruikelijk is en verdedigbaar lijkt dat voor dagen waarop een vrije dag volgt het tijdstip waarop de normstelling voor de nachtperiode ingaat, met 1 of 2 uur wordt verschoven naar respectievelijk 24.00 en 01.00 uur. Volgens de Afdeling is in het plan niet geregeld dat feestavonden plaatsvinden op vrijdag- en zaterdagavond. Derhalve maakt het plan het mogelijk dat feestavonden plaatsvinden op andere dagen, zoals bijvoorbeeld zondag, waarbij de verschuiving van het aanvangstijdstip van de nachtperiode niet kan worden toegepast, aangezien de daarop volgende dag geen gangbare vrije dag is. In het akoestisch onderzoek is hiermee ten onrechte geen rekening gehouden.

Voor zover de raad erop heeft gewezen dat de eindtijd van de feestavonden zal worden geregeld in de evenementenvergunning als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening en daarbij ook voorwaarden kunnen worden gesteld omtrent het opbouwen en afbreken, overweegt de Afdeling, met verwijzing naar haar uitspraak van 29 februari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV7286, dat een evenementenvergunning als bedoeld in de APV met name is ingegeven vanuit het oogpunt van handhaving van de openbare orde en geen toetsingskader vormt voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van een evenement. De eventuele mogelijkheid die de APV hiervoor biedt is niet bedoeld om een goede ruimtelijke ordening te waarborgen, aldus de Afdeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob