Skip to main content

Ladder DUVE en concreet bouwplan in bestemmingsplan

De uitspraak van de AbRvS van 14 juni 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1577 is om meerdere redenen interessant. De raad van de gemeente Laren heeft een bestemmingsplan “Zevenend-Postiljon 2015” vastgesteld. Het plan is overwegend conserverend van aard. Op een locatie zijn 16 zorgwoningen gepland, tien woningen zijn rechtstreeks toegelaten en zes na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid.

Omwonenden voeren aan dat het plan een nieuwe stedelijke ontwikkeling is en de actuele regionale behoefte van de zorgwoningen niet is aangetoond. De Afdeling is van oordeel dat de toevoeging van bebouwingsoppervlakte en de functiewijziging, waarbij in plaats van 11 reguliere woningen 16 zorgwoningen kunnen worden opgericht te klein is om deze als een stedelijke ontwikkeling aan te merken. Dat neemt niet weg dat de raad in het kader van de uitvoerbaarheid van het plan inzichtelijk moet maken dat aan de zorgwoningen behoefte bestaat. Dat is onvoldoende gebeurd. De raad heeft alleen verwezen naar oudere beleidsstukken. In deze beleidstukken wordt in algemene zin ingegaan op de regionale behoefte, maar worden geen concrete uitspraken gedaan of een rekenkundige onderbouwing gegeven voor de behoefte aan zorgwoningen. Om die reden concludeert de Afdeling dat dit aspect onvoldoende is gemotiveerd en daarmee de uitvoerbaarheid niet vaststaat.

Daarnaast heeft de eigenaar van de gronden, de Stichting Sherpa, beroep aangetekend omdat 6 woningen alleen na toepassing van een wijzigingsbevoegdheid zijn toegestaan. De Afdeling overweegt dat bij de vaststelling van een bestemmingsplan rekening moet worden gehouden met een particulier initiatief betreffende ruimtelijke ontwikkelingen, voor zover dat initiatief voldoende concreet is, tijdig kenbaar is gemaakt en ten tijde van de vaststelling van het plan op basis van de op dat moment bekende gegevens de ruimtelijke aanvaardbaarheid daarvan kan worden beoordeeld. De Stichting heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat het bouwplan voor 16 zorgwoningen tijdig bekend was bij de raad, het was nota bene in het ontwerp bestemmingsplan toegestaan. De raad heeft het plan gewijzigd vastgesteld om tegemoet te komen aan de bezwaren van omwonenden. De raad had echter moeten beslissen op het concrete verzoek van de Stichting. Nu dat is nagelaten is het plan in strijd met de zorgvuldigheid vastgesteld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike