Skip to main content

Rechtsonzekere planregel niet te helen met toelichting

Indien een planregel niet voldoende duidelijk is (al dan niet in samenhang met andere planregels) kan niet met een verwijzing naar de toelichting alsnog de noodzakelijke duidelijkheid worden gegeven. De AbRvS overweegt in de uitspraak d.d. 23 juli 2014, met nr. 2014000507/1/A1 als volgt.

De raad stelt zich op het standpunt dat met de planregel voldoende duidelijk is dat een woning in ieder geval een inhoud mag hebben van maximaal 650 m³, maar dat hierover extra uitleg wordt gegeven in de plantoelichting om eventuele interpretatieverschillen te voorkomen. Ingevolge artikel 13, lid 13.2.1, onder f, van de planregels mag de inhoud van de woning niet meer bedragen dan 650 m³, dan wel niet meer dan zoals legaal aanwezig of in aanbouw op het moment van ter visie legging van het ontwerpplan. Ingevolge artikel 22, lid 22.2, onder a, geldt de volgende algemene bepaling over bestaande afstanden en andere maten: indien afstanden tot, en bouwhoogten, inhoud, aantallen en/of oppervlakten van bestaande bouwwerken die gebouwd zijn met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Woningwet dan wel de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, op het tijdstip van de terinzagelegging van het ontwerp van het plan meer bedragen dan ingevolge hoofdstuk 2 is voorgeschreven, mogen deze maten en hoeveelheden als maximaal toelaatbaar worden aangehouden. In paragraaf 5.2 van de plantoelichting is de volgende tekst opgenomen: “De maximaal toegestane omvang van alle burgerwoningen bedraagt 650 m³. Bestaande woningen met een kleinere omvang kunnen bij recht worden uitgebreid tot 650 m³. Voor bestaande (legaal gebouwde) burgerwoningen, die nu reeds beschikken over een grotere inhoudsmaat dan 650 m³ geldt de bestaande omvang als maximum. Een verdere uitbreiding is in beginsel niet toegestaan. Zoals [appellant sub 1] terecht betoogt, is artikel 13, lid 13.2.1, onder f, van de planregels rechtsonzeker nu dit artikel, zelfstandig gelezen alsook gelezen in onderlinge samenhang met artikel 22, lid 22.2, onder a, geen antwoord geeft op de vraag wat de maximale inhoudsmaat is bij herbouw van een woning met een kleinere inhoud dan 650 m³. Een uitleg van dit artikel in de plantoelichting is ontoereikend, nu deze toelichting geen juridisch bindende kracht toekomt.