Skip to main content

Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15

3 september 2017

In twee uitspraken van 30 augustus 2017 schept de Afdeling meer duidelijkheid over de aan de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen 15 (PGS 15) te geven uitleg. De PGS 15 geeft regels over de opslag van gevaarlijke stoffen en is aangemerkt als een informatiedocument dat de Best beschikbare Technieken (BBT) bevat. Bedrijven die gevaarlijke stoffen opslaan moeten dus aan de PGS 15 voldoen. Dat volgt uit artikel 2.14, lid 1, onder c, van de Wabo, dat voorschrijft dat het bevoegd gezag bij de vergunningverlening de BBT in acht neemt.

De Afdeling geeft in haar uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:2352 uitleg aan het in de PGS 15 neergelegde gelijkwaardigheidsbeginsel. Dit beginsel houdt in dat andere maatregelen dan opgenomen in de PGS 15 toelaatbaar zijn, mits daarmee een gelijkwaardig beschermingsniveau wordt bereikt. De Inspectie Leefomgeving en Transport betoogt in beroep dat toepassing van het gelijkwaardigheidsbeginsel pas aan de orde is, als het niet mogelijk is om aan de voorschriften van de PGS 15 te voldoen. De Afdeling denkt daar anders over: ‘Bepalend is de vraag of met de voorzieningen en maatregelen als zodanig minimaal een gelijkwaardig beschermingsniveau kan worden bereikt.’ In haar uitspraak ECLI:NL:RVS:2017:2285 geeft de Afdeling in hoger beroep een andere uitleg aan enkele voorschriften uit de PGS 15 dan de rechtbank Utrecht eerder gaf. Deze uitspraak is met name van belang voor de uitleg van het  in de PGS 15 gehanteerde onderscheid tussen kleine en grote opslagen en de in verband daarmee te treffen beschermingsmaatregelen en voor de vraag wat de toegestane omvang is van werkvoorraden in productieruimten.

Voor meer informatie over deze uitspraken kunt u contact opnemen met Jan