Skip to main content

Opname emissieplafond in bplan onvoldoende

6 september 2017
In de uitspraak van 6 september 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2413 buigt de Afdeling zich over een herstelbesluit van de raad van Bronckhorst inzake het bestemmingsplan “Buitengebied”, dat naar aanleiding van de uitspraak van de Voorzieningenrechter van 4 april 2017, ECLI:NL:2016:1012 is genomen omdat onduidelijkheid bestond over de salderingsberekening.

Tegen het herstelbesluit wordt naar voren gebracht dat in de betreffende planregels geen dieraantallen worden genoemd, maar alleen wordt voorzien in een emissieplafond. Hierdoor kunnen meer dieren worden gehuisvest in de stallen, bijvoorbeeld indien een emissiearmer stalsysteem wordt toegepast. De raad stelt dat de planregel voorziet in een duidelijk maximum van de ammoniakemissie afkomstig van de activiteiten binnen het bouwvlak waarmee ook is gerekend in de passende beoordeling. De totale depositie binnen het bouwvlak kan nooit hoger zijn dan waar rekening mee is gehouden in de passende beoordeling. Daardoor is uitgesloten dat een aantasting plaatsvindt van de natuurlijke kenmerken van de in een ruim gebied daaromheen liggende Natura 2000-gebieden.

De Afdeling overweegt dat met het gestelde emissieplafond is gewaarborgd dat niet meer dan 2.269,6 kg NH3 jaarlijks uit de stallen wordt geëmitteerd. Deze gemaximeerde uitstoot van NH3 staat er evenwel niet aan in de weg dat het plan het thans, zonder vermelding van de maximum aantallen dieren, mogelijk maakt dat binnen het agrarische bedrijf andere hoeveelheden melkrundvee of jongvee worden gehouden dan waarvan de raad is uitgegaan en dat dit andere ruimtelijke effecten met zich kan brengen, zoals een groter aantal transportbewegingen. Om die reden komt de Afdeling tot het oordeel dat het herstelbesluit in strijd met artikel 3:2 van de Awb is genomen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan