Skip to main content

Projectomgevingsvergunning: categorieën van gevallen, geen verklaring geen bedenkingen

In de uitspraak van de AbRvS van 27 augustus 2014, 201310261/1/A1 komt de vraag aan de orde of de gemeenteraad kan besluiten dat zij nooit een verklaring van geen bedenkingen hoeft te verlenen voordat het college op een projectomgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo mag beslissen.

Bij besluit van 5 oktober 2010 heeft de gemeenteraad van de gemeente Smallingerland op grond van artikel 6.5 Bor bepaald dat geen verklaring van geen bedenkingen is vereist voor het verlenen van een projectbesluit. De AbRvS verwijst naar haar eerdere uitspraak van 3 oktober 2012, 201206364/1/R4 en stelt dat het Bor geen vereisten of beperkingen kent voor de aanwijzing van categorieën van gevallen. De AbRvS is van mening dat het besluit in strijd is met artikel 6.5 van het Bor en daarmee onverbindend is. Gelet op de tekst van artikel 6.5, derde lid, van het Bor dient de gemeenteraad categorieën van gevallen aan te wijzen waarin een verklaring niet is vereist. Een besluit dat een verklaring van geen bedenkingen nooit is vereist, kan niet als zodanig worden aangemerkt.