Skip to main content

Aanwijzing Natura 2000-gebied en belanghebbendheid

Op 27 augustus 2014, nr. 201305362/1/R2 heeft de AbRvS een om twee redenen interessante uitspraak gedaan. Door de staatssecretaris van Economische Zaken is het gebied Eilandspolder aangewezen als speciale beschermingszone (‘Natura 2000-gebied’). Tegen dit besluit is onder meer beroep ingesteld door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster. De staatssecretaris betoogt dat het college niet-ontvankelijk dient te worden verklaard, omdat – kort gezegd – het aangewezen gebied zich niet op het grondgebied van de gemeente Beemster bevindt. De staatssecretaris beroept zich daarbij op een uitspraak van de AbRvS van 3 december 2008 (200800581/1). De AbRvS verwerpt deze stelling van de staatssecretaris: nu het gebied direct grenst aan het grondgebied van de gemeente Beemster kan niet worden uitgesloten dat de aanwijzing van het Natura 2000-gebied gevolgen kan hebben voor de ruimtelijke ordening van het grondgebied van de gemeente Beemster. Kortom, het (mede) aan het college toevertrouwde belang – de ruimtelijke ordening van het grondgebied van een gemeente – is rechtstreeks betrokken bij het aanwijzingsbesluit.

Het tweede interessante aspect in deze uitspraak is dat door de staatsecretaris in het beleid een onderscheid is gemaakt in beschermingsmaatregelen tussen broedvogels en niet-broedvogels. De vraag is of dit onderscheid op grond van de Vogelrichtlijn is toegestaan. De AbRvS oordeelt van wel.