Skip to main content

Procedurele verklaring geen bedenkingen

De uitspraak van de AbRvS van 9 mei 2018, ECLI:NL:RVS:2018:1511, draait om een weigering van een omgevingsvergunning voor het in strijd met het bestemmingsplan bouwen en gebruiken van 34 woonstudio’s te Leeuwarden. Het college heeft de aanvraag om omgevingsvergunning en de daarbij behorende stukken niet aan de raad toegezonden en zelf een raadsvoorstel en een ontwerpbesluit voor een verklaring van geen bedenkingen, strekkende tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning, voorbereid. Deze zijn, tezamen met de ontwerp omgevingsvergunning, ter inzage gelegd. Het college stelt zich op het standpunt dat deze werkwijze geen afbreuk doet aan de zelfstandige beslissingsbevoegdheid van de raad, omdat de raad het definitieve besluit over het geven van een verklaring van geen bedenkingen neemt. Verder leidt deze werkwijze tot kortere procedures dan wanneer de raad zelf het ontwerpbesluit zou voorbereiden.   De Afdeling gaat uitgebreid in op de wetsgeschiedenis en stelt dat een verklaring van geen bedenkingen niet zozeer een goedkeuringsinstrument is, maar ertoe dient een ander bestuursorgaan te laten beslissen over een deel van de vergunning waarover het bevoegd gezag niet mag beslissen.

De Afdeling overweegt dat uit artikel 3.11 Wabo volgt dat een ontwerpbesluit moet zijn opgesteld door het bestuursorgaan dat bevoegd is een verklaring van geen bedenkingen te geven. Ook het feit dat de raad wel het definitieve besluit heeft genomen, doet daar niets af. Voorts leidt de omstandigheid dat het voorbereiden van een ontwerpbesluit door de raad, naar gesteld, tot langere procedures zal leiden, er niet toe dat van de wet mag worden afgeweken. Tot slot stelt de Afdeling dat de procedure niet anders is indien het definitieve besluit niet strekt tot verlening van de gevraagde omgevingsvergunning, maar tot een weigering ervan.

De Afdeling is van mening dat het college de weigering van de raad om een verklaring van geen bedenkingen te geven, niet aan het besluit ten grondslag mocht leggen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Janike