Skip to main content

Planschade: rechterlijke toetsing van adviezen

In de uitspraak van de AbRvS van 28 januari 2015 met nr. 201403349/1/A2 staat de vraag centraal op welke wijze de bestuursrechter een planschadeadvies en een deskundig tegenadvies moet toetsen. De rechtbank had het bestreden besluit vernietigd omdat het college van B&W geen heldere verklaring kon geven voor het verschil tussen de door SAOZ (planschadeadviseur van het college van B&W) en Langhout & Wiarda (planschadeadviseur van verzoeker) vastgestelde planschadebedragen. In aansluiting daarop concludeert de rechtbank dat het college van B&W het rapport van SAOZ niet aan het besluit ten grondslag had kunnen leggen.

In incidenteel hoger beroep keert het college van B&W zich met succes tegen dit oordeel van de rechtbank. De AbRvS stelt voorop dat een rechter een door een bestuursorgaan aan zijn besluitvorming ten grondslag gelegde deskundigenoordeel slechts terughoudend dient te toetsen. De maatstaf bij de te verrichten toetsing is niet de eigen waardering door de rechter van de nadelen van de planologische wijziging, maar de vraag of grond bestaat voor het oordeel dat het bestuursorgaan, gelet op de motivering van het advies, zich bij de besluitvorming in redelijkheid niet op dat deskundigenoordeel heeft kunnen baseren. Dit laat onverlet dat de besluitvorming dient te voldoen aan de eisen die door het recht aan de zorgvuldigheid en de motivering worden gesteld en dat de rechter de besluitvorming daaraan dient te toetsen, aldus de AbRvS.

De AbRvS concludeert vervolgens dat de rechtbank een onjuiste toetsingsmaatstaf heeft toegepast. Ten onrechte heeft de rechtbank niet beoordeeld of het rapport van Langhout & Wiarda concrete aanknopingspunten biedt voor twijfel aan de juistheid of volledigheid van het advies van de SAOZ. Het door de rechtbank genoemde verschil van € 10.000,00 tussen de door de adviseurs getaxeerde planschadebedragen is daarvoor onvoldoende, aangezien dit verschil tussen de taxaties binnen aanvaardbare marges valt. Evenmin is voldoende de door de rechtbank bij haar oordeel betrokken waardering door Langhout & Wiarda van de schadefactoren, nu hiermee niet is gemotiveerd waarom de SAOZ deze factoren onjuist of onvolledig heeft beoordeeld.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke.