Skip to main content

Planschade: nadere deskundigenadviezen en NMR

De uitspraak van de AbRvS van 11 januari 2017, ECLI:NL:RVS:2017:18 is het sluitstuk van een lang slepende planschadeprocedure in de gemeente Pijnacker-Nootdorp. Deze uitspraak volgt op de eerdere uitspraak van de Afdeling in deze zaak van 13 augustus 2014, ECLI:NL:RVS:2014:3005. Drie aspecten uit de uitspraak zijn vermeldenswaardig.

Allereerst omtrent de deskundigenadviezen. Het gemeentebestuur heeft voor het nieuwe besluit na de uitspraak uit 2014 advies gevraagd aan de SOAZ. Omdat het gemeentebestuur dit advies kennelijk niet afdoende achtte, is nog een nader advies gevraagd aan een andere partij. Verzoekers zijn over de nadere adviezen niet gehoord. Dit had wel gemoeten, aldus de Afdeling. De Afdeling stelt voorop dat er geen algemene verplichting bestaat om in het kader van de hernieuwde besluitvorming opnieuw te horen. Er kunnen echter omstandigheden zijn die maken dat er wel opnieuw gehoord moet worden. In het onderhavige geval zijn de omstandigheden aanwezig nu én is afgeweken van het advies van de SAOZ én binnen de rechtspraak over een geval als het onderhavige geen precedenten bestaan.

Verder heeft het gemeentebestuur het advies van de SAOZ gepasseerd met de stelling, dat dit advies onvolledig was. Dit is een onvoldoende motivering, volgens de Afdeling. Op grond van artikel 3:50 Awb is het bestuursorgaan gehouden om de redenen te specificeren, waarom wordt afgeweken van een deskundigenadvies.

Tot slot het normaal maatschappelijk risico. De SAOZ heeft het gemeentebestuur geadviseerd om een drempel toe te passen van 3% wegens NMR. Dit zou leiden tot een aftrek van circa € 10.000. Het gemeentebestuur heeft in het besluit een korting toegepast van 50%, hetgeen resulteert in een aftrek van circa € 90.000. De Afdeling accordeert de toepassing van de forse korting. Daarbij komt volgens de Afdeling gewicht toe aan het feit dat de gronden in kwestie voor langere tijd in erfpacht waren uitgegeven, hetgeen maakt dat de eigenaar niet vrijelijk over de grond kon beschikken. Dit is een omstandigheid die ertoe leidt dat een deel van de schade redelijkerwijs voor rekening van verzoekers dient te blijven.

Voor meer informatie over de uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke