Skip to main content

Overgangsrecht PAS

In Omgevingsflits 115 signaleerde SAM al een eerste uitspraak over artikel 67a Nbw 98 (overgangsrecht PAS). Het gaat in dit artikel met name om de vraag of sprake is van “voldoende beschikbare gegevens en bescheiden naar het oordeel van het bestuursorgaan” voor het nemen van het aangevraagde besluit. In de uitspraak van de AbRvS van 28 december 2016, ECLI:NL:RVS:2016:3489 heeft het college zich, naar het oordeel van de Afdeling, in redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat de beschikbare gegevens en bescheiden van voor 1 juli 2015 niet voldoende waren. In deze zaak is artikel 67a Nbw 98 dus niet van toepassing.

Ten onrechte is het college er evenwel vanuit gegaan dat artikel 19 km Nbw 98 evenmin van toepassing is. Indien artikel 67a Nbw 98 niet van toepassing is, dan is artikel 19 km, vierde lid Nbw 98 juist wél van toepassing op een aanvraag op een vergunning als bedoeld in artikel 19d, die is ingediend vóór het tijdstip van inwerkingtreding van het derde lid. In dit geval was het alsnog mogelijk om de aanvraag aan te vullen die nodig zijn om vergunning te verlenen met toepassing van externe saldering.

Het zal u niet zijn ontgaan dat per 1 januari 2017 de Wet natuurbescherming (Wnb) in werking is getreden. Het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 67a Nbw 98 is nu opgenomen in artikel 5.13, tweede lid, van het Besluit natuurbescherming (Bnb). Het overgangsrecht zoals bedoeld in artikel 19km, vierde lid, Nbw 98 is opgenomen in artikel 5.13, eerste lid Bnb.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan