Skip to main content

Planschade: grote verschillen maar zonder gevolgen

18 december 2020

Het college van B&W van Losser heeft aan Tog Nederland Noord Oost B.V. (‘Tog’) gevraagd om te adviseren over een verzoek om planschade. Tog stelt vast dat de woning van verzoeker door de planologische wijziging in waarde is gedaald. De waarde op de peildatum vóór de planologische wijziging is begroot op € 625.000; de waarde ná op
€ 613.000. Omdat de schade volledig binnen het normaal maatschappelijk risico valt, is geadviseerd het verzoek af te wijzen.

Voorafgaand aan het nemen van het primaire besluit blijkt dat de woning is verkocht voor  € 471.500. Omdat dit bedrag sterk afwijkt van de taxatie van Tog vraagt het college aan de SOAZ om de waarde van de woning opnieuw te taxeren. Volgens het taxatierapport van de SAOZ had de woning vóór de planologische wijziging een waarde van € 440.000. De schade bedraagt volgt de SAOZ niet meer dan € 8.000 en valt binnen het NMR. Het college wijst het verzoek vervolgens af en overweegt dat de schade geheel binnen het NMR valt.

In hoger beroep bij de Afdeling gaat het vervolgens om de vraag of de grote verschillen tussen beide waarderingen nader verklaard moeten worden. De Afdeling meent van niet. Het verschil laat namelijk onverlet dat de waardedaling niet boven het wettelijke forfait van 2% voor het NMR uitkomt. Bij deze stand van zaken was het college niet gehouden om een verklaring te geven voor het grote verschil tussen beide waarderingen (AbRvS 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2979).

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke