Skip to main content

Indirecte toets aan herbegrenzingsbesluit Natuur Netwerk Brabant

In de uitspraak van de AbRvS van 16 december 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2999, gaat het om een bestemmingsplan voor de uitbreiding van een bedrijventerrein voor de mobiliteitssector (Automotive Campus). Appellant vreest (onder meer) dat de beoogde ontwikkeling nadelige gevolgen heeft voor het Coovelsbos (een NNB-gebied). Zo stroomt De Schootense Loop door het plangebied.

Op verzoek van de gemeente Helmond hebben GS daarom de begrenzing van het NNB met toepassing van de zogenoemde “saldobenadering” in artikel 5.4 van de Verordening gewijzigd. De Afdeling overweegt dat het bestemmingsplan als zodanig niet aan artikel 5.4 van de Verordening kan worden getoetst. Die bepaling heeft namelijk betrekking op besluiten van GS tot herbegrenzing van het NNB en is niet rechtstreeks van toepassing op een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan. Datzelfde geldt voor de artikelen 5.6 en 5.7 van de Verordening, waarin de compensatieverplichting uit artikel 5.4 van de Verordening nader is uitgewerkt. Indien de Afdeling naar aanleiding van de beroepsgronden tot het oordeel zou komen dat het besluit tot herbegrenzing van de NNB in strijd is met de voorschriften uit de Verordening, dan betekent dit dat de raad bij de vaststelling van het plan niet van het wijzigingsbesluit had mogen uitgaan. In dat geval zou het plan in strijd zijn met artikel 5.1 van de Verordening, welk artikel wel rechtstreeks van toepassing is op een besluit tot vaststelling van een bestemmingsplan (waarin, kort gezegd, staat dat in een bestemmingsplan rekening gehouden moet worden met de betreffende natuurwaarden).

Naar het oordeel van de Afdeling leidt de verwezenlijking van de in het plan voorziene Automotive Campus in combinatie met de in het bestemmingsplan voorziene natuur en de daarin ook opgenomen voorwaardelijke verplichting om de natuur te realiseren, niet tot versnippering of isolatie van het Coovelsbos, maar juist tot een verbetering van de kwaliteit en kwantiteit van het NNB als geheel. De raad mocht dit wijzigingsbesluit dus ten grondslag leggen aan het bestemmingsplan.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan