Skip to main content

Planschade: frustratie creatief proces

In de einduitspraak van de AbRvS van 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:402, kent de Afdeling aan de verzoeker om planschade een forse tegemoetkoming voor geleden inkomensschade toe (bijna € 100.000), terwijl de verzoeker voor die tijd nul op het rekest heeft gekregen. Alleen al vanwege de ommezwaai trekken dit soort uitspraken de aandacht.

Verzoeker exploiteert een muziekstudio in de kelder van zijn woning. Voor verzoeker was voorzienbaar dat nabij zijn woning 15 nieuwe woningen zouden worden gerealiseerd. Als gevolg van een planologische wijziging worden er echter 45 woningen gebouwd, in plaats van 15. De ontsluitingsweg naar deze woningen ligt naast de woning met muziekstudio van verzoeker. Verzoeker stelt dat deze verkeersbewegingen ertoe leiden dat de muziekstudio niet meer gebruikt kan worden voor muziekrepetities en muziekopnamen en daardoor inkomensschade veroorzaken.

De AbRvS overweegt dat frustratie van het creatieve proces door de StAB is aangemerkt als een van de schadefactoren die hebben bijgedragen aan de inkomensschade. Door het college van B&W is volgens de AbRvS niet aannemelijk gemaakt dat dit onjuist is.

Ten aanzien van de voorzienbaarheid van de inkomensschade overweegt de AbRvS dat de realisering van 15 nieuwe woningen voor verzoeker voorzienbaar was. Deze 15 woningen zouden echter niet tot inkomensschade lijden. De bouw en uitsluiting van 45 woningen en de daarvan te verwachten verkeershinder en inkomensschade acht de AbRvS niet voorzienbaar.

De AbRvS is voorts van oordeel dat de inkomensschade in ieder geval voor een deel is toe te schrijven aan het vervallen gebruik van de muziekstudio. Voor een deel – tien procent – is de schade het gevolg van de kredietcrisis, hetgeen door de StAB is gemotiveerd met verwijzing naar CBS-cijfers voor de sector professionele podiumkunsten. Het college van B&W heeft niet aannemelijk gemaakt dat deze benadering onjuist is, zodat de benadering bij de begroting van de schade tot uitgangspunt wordt genomen.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Ineke