Skip to main content

Planschade/ actieve risico aanvaarding

In deze uitspraak van 9 juli 2014 nr. 201308742/1 staat de vraag centraal of er sprake was van actieve risicoaanvaarding aan de zijde van de verzoeker om planschade. Verzoeker, tevens koper van een onroerende zaak, had op 26 augustus 2005 de koopovereenkomst getekend. De verkoper tekent de koopovereenkomst medio september 2005. In de tussentijd, op 31 augustus 2005, wordt een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd. In de planschadeprocedure stelt het college van B&W zich op het standpunt dat de waardedeling voor verzoeker voorzienbaar was, omdat op het moment van totstandkoming van de koopovereenkomst – na ondertekening door beide partijen – het voorontwerpbestemmingsplan al ter inzage lag. De rechtbank en de AbRvS volgen dit standpunt van het college van B&W niet. De AbRvS overweegt:

‘[verzoeker] heeft de koopovereenkomst van het perceel op 26 augustus 2005 en derhalve voordat het voorontwerpbestemmingsplan “Rielse Park” ter inzage is gelegd, getekend. [verzoeker] kon derhalve op het moment dat hij akkoord ging met de koopprijs van het perceel geen rekening houden met de voor het perceel nadelige planologische ontwikkeling. De rechtbank heeft dan ook terecht geoordeeld dat [verzoeker] de voorzienbaarheid van deze ontwikkeling niet kan worden tegengeworpen.’