(Persoonsgebonden) overgangsrecht en uitsterfregeling

In de uitspraak van de AbRvS van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1304 is het bestemmingsplan “1e Herziening Schoorl, kernen en buurtschappen” van de gemeente Bergen aan de orde. Een van de recreatiewoningen in het plangebied komt volgens de raad niet in aanmerking voor een woonbestemming. De eigenaar heeft daartegen beroep ingesteld. In de uitspraak zet de Afdeling de keuze van de bestemming in relatie tot het overgangsrecht op een rij.

Het op het tijdstip van vaststellen van dat plan bestaande maar daarvan afwijkende, rechtmatige gebruik, mag een algemeen overgangsrecht (artikel 3.2.2. Bro) worden voortgezet. Artikel 3.2.3 van het Bro biedt daarnaast de mogelijkheid om voor een of meer natuurlijke personen persoonsgebonden overgangsrecht op te nemen. Dit artikel biedt naar het oordeel van de Afdeling ook de mogelijkheid persoonsgebonden overgangsrecht voor een of meer natuurlijke personen op te nemen in gevallen waarin het bestaande gebruik voor de tweede keer onder het overgangsrecht wordt gebracht.

Voor het voor een tweede keer onder het overgangsrecht brengen van bestaande gebruik kan worden gekozen indien de raad het positief bestemmen van dat gebruik niet in overeenstemming acht met een goede ruimtelijke ordening, maar ook geen aanleiding ziet actief over te gaan tot beëindiging van dat gebruik door aankoop of onteigening, zie de uitspraak van de Afdeling van 18 november 2011, ECLI:NL:RVS:2011:BU5400; onder 2.4.

De keuze om het bestaande gebruik onder het persoonsgebonden overgangsrecht te brengen, moet worden gemotiveerd en is volgens de Afdeling alleen aan de orde indien daarvoor voldoende redenen zijn aangetoond, zie de uitspraken van de Afdeling van 18 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2452 en 26 maart 2014, ECLI:NL:RVS:2014:1052. Overwegingen die daarbij een rol kunnen spelen, kunnen verband houden met de aard van het gebruik dat op grond van het algemene overgangsrecht mag worden gemaakt, met de omstandigheid dat een bepaalde vorm van gebruik in het verleden op illegale wijze is ontstaan en met de vraag welk nadeel de beperking tot persoonsgebonden overgangsrecht voor de gebruiker met zich brengt.

Indien voor het opnemen van persoonsgebonden overgangsrecht onvoldoende redenen worden aangevoerd, geeft de Afdeling de voorkeur aan een uitsterfregeling omdat die meer rechtszekerheid voor de belanghebbende betekent.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike


Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.