Skip to main content

Relatie PAS en het bestemmingsplan

In twee uitspraken van 25 april 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1230 en ECLI:NL:RVS:1229 heeft de Voorzieningenrechter van de AbRvS de bestreden besluiten geschorst omdat de bezwaren van appellanten zich niet lenen voor beantwoording in een voorlopige voorzieningenprocedure. Het gaat in beide zaken over de vraag of en op welke wijze de PAS ook bruikbaar is bij het vaststellen van een bestemmingsplan.

In de eerst genoemde zaak was geen passende beoordeling opgesteld op basis van art. 19j Nbw voor een nieuwe ontsluitingsweg omdat deze in het kader van de PAS als prioritair project is aangemerkt. De raad heeft in dit verband verwezen naar de passende beoordeling die voor het aspect stikstof is gemaakt voor het betrokken Natura 2000-gebied in het kader van de PAS. De raad komt op basis hiervan tot de conclusie dat de natuurlijke kenmerken van het betrokken Natura 2000-gebied niet worden aangetast.

In de tweede zaak worden in het bestemmingsplan naast het vastleggen van de kustversterkingsmaatregelen “Zwakke Schakels”, recreatieve voorzieningen opgenomen. Duidelijk is dat de ruimtelijke ontwikkelingen leiden tot een toename van stikstofdepositie op reeds overbelaste habitattypen in de betreffende Natura 2000-gebieden. De raad heeft het bestemmingsplan niet passend beoordeeld, maar een berekening verricht van de stikstofdepositie met het rekeninginstrument van de PAS (AERIUS). Uit deze berekening volgt volgens de raad dat er voldoende ontwikkelruimte binnen het programma aanwezig is om het project toe te staan.

De vraag of de raad (op deze wijze) de vrije ontwikkelingsruimte aan dit project kan toedelen leent zich dus evenmin voor beantwoording in een voorlopige voorziening. De voorzieningenrechter merkt op ervan uit te gaan dat de zitting in de bodemprocedure gehouden zal worden in november of december 2016, mogelijk gelijktijdig met andere zaken waarin principiële rechtsvragen inzake het PAS aan de orde zijn.

Het is dus wachten op antwoord. Dat wordt wel begin 2017.

Voor meer informatie over deze zaak kunt u contact opnemen met Susan