Skip to main content

Art. 19j, vijfde lid Nbw en flexibele verwijzing

 

In de uitspraak van de AbRvS van 18 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1362 is ten behoeve van een partiële herziening van een bestemmingsplan geen passende beoordeling gemaakt. De gemeenteraad van Losser beroept zich op art. 19 j, vijfde lid Nbw en verwijst naar een verleende onherroepelijke Nbw vergunning voor het exploiteren van een vleeskalverhouderij op het betreffende perceel, waarvoor destijds wél een passende beoordeling is gemaakt.

Ook in dit geval komt de Afdeling tot het oordeel dat het plan niet een herhaling of voortzetting van een project is waarvoor reeds eerder een passende beoordeling is gemaakt. Deze passende beoordeling was opgesteld voor de situatie dat 1200 vleeskalveren worden gehouden. De toegestane diersoorten en aantallen worden weliswaar in de planregels begrenst in het bestemmingsplan, maar alleen met een verwijzing naar “de vergunde situatie”. De Afdeling overweegt dat als wordt verwezen naar een reeds verleende Nbw 1998 vergunning dit, gelet op het beginsel van rechtszekerheid alleen aanvaardbaar is als volstrekt duidelijk is om welke vergunning het gaat. Dat is hier niet het geval.

De Afdeling acht de flexibele verwijzing, die door de raad is beoogd, ook in strijd met het rechtszekerheidsbeginsel.

De raad had overigens niet alleen een passende beoordeling moeten maken, maar ingevolge art. 7.2a Wm ook een m.e.r. voor plannen moeten opstellen. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan wordt vernietigd.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Susan