Skip to main content

Parkeernormen en bestemmingsplan

In AbRvS 7 september 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2409, wordt nog eens herhaald hoe parkeernormen in het bestemmingsplan kunnen worden opgenomen. Onder verwijzing naar een eerdere uitspraak overweegt de Afdeling dat de juridische waarborg dat de benodigde parkeergelegenheid wordt gerealiseerd met gebruikmaking van artikel 3.1.2, lid 2, onder a, Bro, in het plan kan worden geregeld door in een planregel neer te leggen dat bij de uitoefening van de bevoegdheid voor het verlenen van een omgevingsvergunning voor bouwen, de regel geldt dat voldoende parkeergelegenheid wordt gerealiseerd, waarbij voldoende betekent dat wordt voldaan aan de normen in de beleidsregels die zijn neergelegd in een gemeentelijke parkeernota. Daarbij kan ook worden geregeld dat indien deze beleidsregels gedurende de planperiode worden gewijzigd, rekening wordt gehouden met de wijziging.

Niet nieuw, maar toch goed om te beseffen dat een en ander sinds de Reparatiewet BZK 2014 niet meer via de bouwverordening wordt geregeld.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob