Parkeerbeleid? Wel graag in beleidsregel

Bij besluit van 30 juni 2015 heeft de raad van de gemeente Bergeijk het bestemmingsplan “Nieuwbouw St. Bernardusschool 2015” vastgesteld. Volgens artikel 12.3, onder a, van de planregels dient in het geval van de oprichting of uitbreiding van een gebouw ten behoeve van het parkeren van auto’s te worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid; hierbij dient te worden voldaan aan het parkeerbeleid van de gemeente Bergeijk, zoals geldend ten tijde van de aanvraag voor een omgevingsvergunning.

Over het parkeerbeleid heeft de raad ter zitting verklaard dat het gemeentebestuur geen besluit heeft vastgesteld dat beleidsregels voor parkeren inhoudt. Volgens de raad bestaat het parkeerbeleid van de gemeente hieruit dat het gemeentebestuur consequent uitgaat van de kencijfers in de CROW-publicatie. Zo ligt ook aan de berekening van het aantal voor het plan benodigde parkeerplaatsen de CROW-publicatie ten grondslag.

De Afdeling overweegt dat beleid uit beleidsregels kan blijken of kan worden afgeleid uit een vaste gedragslijn van een bestuursorgaan. Artikel 3.1.2, lid 2, onder a, Bro staat evenwel alleen een verwijzing naar beleidsregels toe, die, gelet op artikel 1:3, lid 4, Awb, bij besluit dienen te zijn vastgesteld. Nu in artikel 12.3 van de planregels wordt verwezen naar het gemeentelijke parkeerbeleid dat het gemeentebestuur echter niet bij besluit heeft vastgesteld maar dat alleen blijkt uit het volgen van een vaste gedragslijn, is de betreffende volzin van het planvoorschrift in zoverre in strijd met artikel 3.1.2, lid 2, onder a, Bro vastgesteld. Daarin is immers bepaald dat kan een bestemmingsplan ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening regels kan bevatten waarvan de uitleg bij de uitoefening van een daarbij aangegeven bevoegdheid afhankelijk wordt gesteld van beleidsregels.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rob


tags:

Sluit je aan bij de
800+ abonnees 
en schrijf je in voor de
wekelijkse Omgevingsflits:

* indicates required
Volg ons:

©2022 - SAM advocaten. Mogelijk gemaakt door Webconfetti.