Skip to main content

Overschrijding KDW, toch geen significante gevolgen

24 april 2020

Deze week 2 uitspraken waarbij de Afdeling heeft aangenomen dat een overschrijding van de kritische depositiewaarde (KDW) niet in alle gevallen een significante verslechtering oplevert. Eerder stipte de Afdeling deze mogelijkheid al aan, zie de uitspraken AbRvS 29 mei 2019 (ECLI:NL:RVS:2019:1603), ro 14.5, AbRvS 11 maart 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:741) en AbRvS 6 april 2016 (ECLI:NL:RVS:2016:940). De hieronder samengevatte uitspraak van de AbRvS van 22 april 2020 (ECLI:NL:RVS:2020:1110) ziet op het bestemmingsplan Callantsoog van de gemeente Schagen.

Volgens de natuurtoets zijn als gevolg van het plan geen negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog te verwachten gezien de terreinomstandigheden, de afstand van ongeveer 40 m tot het gebied, de inrichting van het tussenliggende gebied, de aard en de omvang van de ontwikkeling. Tijdens de aanlegfase is sprake van een toename van stikstofdepositie op het stikstofgevoelige habitattype H2130B – Grijze duinen (kalkarm). In dit habitattype bedraagt de toename 0,02 mol/ha/jaar. Deze toename vindt plaats in een hexagoon waar de huidige achtergronddepositie ongeveer twee keer zo hoog is als de kritische depositiewaarde voor dit habitattype. De raad heeft na de vaststelling van het plan nog een AERIUS-berekening laten maken met de nieuwste AERIUS rekentool. Uit deze berekening komt naar voren dat de projectbijdrage in de aanlegfase 0,01 mol/ha/jaar bedraagt.

Bij de uitkomst van de stikstofdepositieberekeningen dient volgens de raad de kanttekening te worden geplaatst dat de rekentool AERIUS voor dit soort kleinschalige ontwikkelingen vrij grof rekent. Volgens de raad wordt de invoer van bouwverkeer direct gezet op minimaal één vervoersbeweging per dag gedurende één jaar. Dat is volgens de raad voor het voorliggend kleinschalig project een veel te hoog aantal omdat het een prefab bouw betreft met hoogstens een bouwtijd van drie maanden.

De Afdeling overweegt dat nu uit de natuurtoets volgt dat geen negatieve gevolgen voor het Natura 2000-gebied Duinen Den Helder-Callantsoog zijn te verwachten en de stikstofdepositiebijdrage gering en tijdelijk is, de raad voldoende heeft gemotiveerd dat en waarom uitgesloten is dat dit plan significante gevolgen heeft voor dit Natura 2000-gebied.

Voor meer informatie over deze uitspraak kunt u contact opnemen met Janike